استفاده از اترنت برای بهره‌وری معادن از شبکه‌های اتوماسیون صنعتی