پروژه‌های زیرساخت شبکه

نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا زیرساخت شبکه
کارفرما:

بورس کالای ایران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

صنعت بانکداری و بورس


نام پروژه:
ارائه خدمات زیرساخت شبکه
کارفرما:

بانک سرمایه

نوع پروژه:

C

صنعت:

صنعت بانکداری و بورس


نام پروژه:
طراحی، تامین تجهیز و اجرا زیرساخت شبکه
کارفرما:

صنایع گلدایران

نوع پروژه:

EPC

صنعت:
اتوماسیون کارخانجات صنعتی