پروژه‌های سیستم های نظارت تصویری

نام پروژه:

طراحی، تامین تجهیز و اجرائ سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

قطارهای مسافری و باری جوپار

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

حمل و نقل


نام پروژه:

طراحی ،تامین تجهیز و اجرائ سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

شرکت نیروی نفت و گاز سپانیر

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

طراحی، تامین تجهیز و اجرائ سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

پالایشگاه گاز بیدبلند 2

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

طراحی و اجرائ سیستم‌های نظارت تصویری

کارفرما:

منطقه نفت و گازی سروک آذر

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

طراحی و اجرائ سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

نوع پروژه:

EP

صنعت:

نفت، گاز و پتروشیمی


نام پروژه:

ارائه خدمات سیستم های نظارت تصویری

کارفرما:

بانک سرمایه

نوع پروژه:

C

صنعت:

بانکداری و بورس


نام پروژه:

ارائه خدمات سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

شرکت توربو کمپرسور آسیا

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

اتوماسیون کارخانجات صنعتی


نام پروژه:

طراحی ،تامین تجهیز و اجرائ سیستمهای نظارت تصویری

کارفرما:

بانک سپه

نوع پروژه:

EPC

صنعت:

بانکداری و بورس