ایجاد یک شبکه بهینه سازی شده برای انتقال تصویر در یک راه آهن برقی بزرگ