ارتباطات سریال

NPort 5230A

مدیا کانورتر های Npoert 52xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت با قابلیت تبدیل مدیا 2 تجهیز سریال بصورت همزمان روی شبکه می باشد و امکان دسترسی به نرم افزار های تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت فوری و از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5250A

مدیا کانورتر های Npoert 52xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت با قابلیت تبدیل مدیا 2 تجهیز سریال بصورت همزمان روی شبکه می باشد و امکان دسترسی به نرم افزار های تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت فوری و از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5210A

مدیا کانورتر های Npoert 52xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت با قابلیت تبدیل مدیا 2 تجهیز سریال بصورت همزمان روی شبکه می باشد و امکان دسترسی به نرم افزار های تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت فوری و از هرنقطه ای را فراهم می آورد

Nport 5130

مدیا کانورتر های Npoert 5130 از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال RS-422/485 را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

Nport 5110

مدیا کانورتر های Npoert 5110 از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال RS-232 را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

Nport 5150

مدیا کانورتر های Npoert 5150 از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال RS-232/422/485 را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5130A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5150A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد

NPort 5110A

مدیا کانورتر های Npoert 51xxA از خانواده مبدل های سریال به شبکه اترنت می باشد و امکان دسترسی به تجهیزات سریال را روی شبکه های اترنت از هرنقطه ای را فراهم می آورد